De adult SEO specialist van Nederland

AdultSEO.nl werkt tot nadere berichtgeving zonder schriftelijke overeenkomsten. Bij het afnemen van diensten geleverd door AdultSEO.nl gaat u schriftelijk akkoord met de voorwaarden getoond in deze terms of service en verklaard u op de hoogte te zijn en akkoord te zijn dat uw voorwaarden op voorhand worden afgewezen. Op deze voorwaarden kan niet worden afgeweken zonder wederzijdse schriftelijk overeenkomen.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities.
Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruikt maakt van de diensten en producten van AdultSEO.nl.
Gebruiker. Iedere natuurlijke of rechtsidentiteit die gebruikt maakt van de: producten, diensten en websites van AdultSEO.

Websites: Alle webpagina's die behoren tot het domein van AdultSEO, namelijk www.adultseo.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes tevens alle content van AdultSEO. Hiervan kan enkel worden afgeweken wanneer AdultSEO in duidelijk schrijven andere voorwaarden biedt aan opdrachtgever. Opdrachtgever verklaart bij het afnemen van diensten en producten van AdultSEO bekend en akkoord te zijn dat zijn/haar algemene voorwaarden op voorhand worden afgewezen.

AdultSEO behoudt zich het recht voor stilzwijgend de inhoud van deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest actuele voorwaarden zijn in te zien op de website van AdultSEO.nl. Bij gebruik maken van de services en producten van AdultSEO verklaren opdrachtgever(s) en auteurs als ook gebruikers zich akkoord met de algemene voorwaarden die op dat moment van kracht zijn.

Artikel 3 – Overeenkomst

Een overeenkomst tussen AdultSEO en opdrachtgever of gebruiker kan tot stand komen op de volgende wijzen.
Het aanmaken van een persoonlijk account op de website(s) van AdultSEO.
Ondertekening van de offerte door opdrachtgever. Ondertekening van de schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever. Door bevestiging van opdrachtgever via e-mail en fax.

Elke offerte afkomstig van AdultSEO en bedoeld voor opdrachtgever is vrijblijvend en geldig tot veertien dagen na versturen. Offerte kan door opdrachtgever binnen veertien dagen worden ondertekend en bevestigd. Alle genoemde bedragen in offerte gelden in euro's en zijn exclusief btw. Op alle producten en diensten van AdultSEO zijn de algemeen geldende btw wetgeving van toepassing.

Artikel 4 – Opzegging en beëindiging

AdultSEO is gerechtigt om de overeenkomst(en) met opdrachtgever en/of gebruiker met directe ingang op te zeggen indien AdultSEO in staat van faillissement verkeert of indien er aan AdultSEO surseance van betaling is verleend danwel AdultSEO zijn onderneming heeft gestaakt.

Artikel 5 – Betaling

AdultSEO brengt de door opdrachtgever en/of gebruiker verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een (digitale) factuur eventueel met inzet van een payrollbureau. Bedragen zijn exclusief btw. Maandelijks voldaan via de payroller van AdultSEO.

Facturen dienen uiterlijk dertig dagen na dagtekening te worden voldaan. Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf vervaldag is AdultSEO gerechtigd de wettelijke rente en de (latere directe) bijkomende (on) kosten in rekening te brengen. Indien betaling uitblijft is AdultSEO gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk te staken.

Google penalty's hebben geen invloed op de hoogte van de maandelijkse compensatie die op het moment voordat de Google penalty plaats vond bereikt was.

Cliënt gaat ermee akkoord om te betalen voor alle derde partij software of diensten die worden aanbevolen door AdultSEO en beoordeeld en goedgekeurd door de cliënt.

Artikel 6 – Website accounts aanmaken en gebruiken

Met het aanmaken van een account gaat gebruiker en/of auteur akkoord met de Algemene voorwaarden van AdultSEO. De gebruiker/auteur verkrijgt met dit persoonlijk account een persoonlijk, herroepelijk, beperkt, niet overdraagbaar, recht om de content die ter beschikking wordt gesteld door middel van de website te consumeren. Het is gebruiker en/of auteur niet toegestaan om derden toegang te verlenen tot zijn/haar account en/of de content waartoe dit account toegang geeft. Gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens behorende bij zijn/haar account.

Artikel 7 – Overmacht

Onverminderd als overmacht gelden elke omstandigheid, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot technische storingen en medische urgentie die de nakoming van de verbintenis verhindert en die redelijkerwijs niet aan AdultSEO kan worden toegerekend. Wanneer AdultSEO voorziet dat hij tekort zal schieten in de nakoming door overmacht, meldt hij dit direct schriftelijk of per e-mail aan de opdrachtgever en/of gebruiker. Indien AdultSEO door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen, kan hij zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de zijn verdere toekomende rechten, de overeenkomst opschorten dan wel zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden.

Artikel 8 – Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de websites, bedrijfs- merknaamcreaties en content van AdultSEO in iedere vorm gepubliceerd en in beeld, tekst als in geluid berusten uitsluitend bij AdultSEO, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.

Door auteurs aangeleverd werk zoals blogs en vlogs en artikelen worden automatisch volledig eigendom van AdultSEO. AdultSEO mag deze door partners en auteurs aangeleverde werken vrijelijk wijzigen, verwijderen, verspreiden en/of kopiëren en inzetten ter promotie van AdultSEO en zijn partners. Het is gebruiker, opdrachtgever en auteur niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AdultSEO de website en content op welke wijze en in welke vorm en met welk doel dan ook te kopiëren, downloaden, verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden.

Het is gebruiker slechts toegestaan om content voor persoonlijk gebruik te downloaden. Het verveelvuldigen van artikelen in de vorm van video en/of tekst welke een duidelijk educatief doel dienen zoals blogartikelen en videoblogs is toegestaan mits herkomst en een link naar deze herkomst duidelijk staan geëtaleerd en actief zijn. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te wijzigen of onleesbaar te maken.

Aan de content op het volledige domein AdultSEO.nl kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen voorbehouden.

Artikel 9 – Geheimhouding

AdultSEO en eenieder die in opdracht van AdultSEO werkt verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan bekend of aannemelijk is dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding blijft bestaan na beëindiging van de opdracht.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid van AdultSEO wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 100 (honderd) procent van het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Aansprakelijkheid van AdultSEO voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever en/of gebruiker, schade ten gevolge van het gebruik van haar website(s), de op haar website(s) getoonde content (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de informatie is uitgesloten. AdultSEO zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever, klant, auteur en/of gebruiker de mogelijkheid heeft het ontstaan van de schade bij zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde te verhalen. De aansprakelijkheid van AdultSEO wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien opdrachtgever, auteur en/of gebruiker AdultSEO onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld AdultSEO ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten. Zodat AdultSEO in staat wordt gesteld deze ingebreke blijven toerijkend op te lossen. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen AdultSEO vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegd rechter

Op iedere overeenkomst tussen AdultSEO en een opdrachtgever en/of auteur en/of gebruiker is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de opdracht overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn alsmede geschillen omtrent deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting gebracht worden bij de bevoegd rechter te Arnhem.© AdultSEO.nl 2020 Nijmegen
AdultSEO werkt via een payrollconstructie hierdoor hoeft geen KvK-nummer getoond te worden.
error: Content is beschermd.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram